پروژه های خاتمه یافته حوزه ریلی

نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه اجرای روسازی فاز اول بخش میانی خط ۳ متروی تهران( حدفاصل قبل از ایستگاه چهارراه ولیعصر تا بعد از ایستگاه بهشتی ) شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) خاتمه یافته روسازی و ریل گذاری فاز دوم بهره برداری خط ۳ متروی تهران( حد فاصل ایستگاه چهارراه […]

پروژه های شرکت, خطوط ریلی