سایر فعالیت های شرکت

شرکت تدبیر عمران جم علاوه بر حوزه های اصلی کار خود ، شامل احداث خطوط ریلی ، تعمیر و نگهداری خطوط ریلی و ابنیه فنی مترو ، تولید تراورس و قطعات بتنی و احداث ساختمان های مسکونی ، اداری و صنعتی در سایر زمینه های مرتبط به شرح ذیل نیز فعالیت می نماید : الف [...]
پروژه های شرکت