افراد کلیدی شرکت

رزومه افراد کلیدی شرکت تدبیر عمران جم   مدیر عامل شرکت : مهندس  سید حسن موسوی نژاد   معاون اداری و مالی شرکت : مهندس محمد امینی   معاون فنی و اجرایی : رامین افراز   اعضای هیات مدیره شرکت : مهندس سید حسن موسوی نژاد (  مدیر عامل و عضو هیات مدیره ) دکتر [...]
ساختار شرکت