تحقیق و توسعه

در کنار فعالیت های جاری و ارائه خدمات مهندسی طراحی ، نظارت و اجرا ، این شرکت همواره تاکید بر بروزرسانی ، دسترسی به آخرین استاندارها ، تالیف و ترجمه آخرین ویرایش کتب فنی تخصصی و ارائه مقالات علمی ، طرح های توجیهی و خدمات مشاوره ای توسط کارشناسان و مسئولین بخش های مختلف خود [...]
ساختار شرکت