پروژه های در حال اجرا حوزه ریلی

نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه اجرای روسازی مسیر ریلی فاز اول بهره برداری از پروژه خط 3 قطار شهری مشهد موسسه رهاب درحال اجرا احداث زیرسازی و روسازی داخلی سایت سیستان (تعمیرات لوکوموتیو) کاوان ریل صنعت نیرو درحال اجرا احداث خطوط فرعی و سایت ریلی گندله بهاباد (زیرسازی و روسازی جمعا به طول 10 کیلومتر) […]

پروژه های شرکت, خطوط ریلی