• اهم پروژه های در حال اجرا در حوزه ریلی شرکت تدبیر عمران جم به صورت جدول زیر می باشد .
نام پروژهکارفرماوضعیت پروژه
روسازی و ریلگذاری فاز اول بخش شمالی خط ۳ متروی تهران
( به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر ) –
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )درحال اجرا
روسازی و ریلگذاری محل پارکینگ پایانه شرق ( افسریه خط ۳ )شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )درحال اجرا
روسازی و ریلگذاری تونل شمال ایستگاه تجریش در توسعه شمالی خط یک متروی تهرانشرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )درحال اجرا
تامین تراورس و ادوات اتصال و اجرای روسازی خطوط ۳ و ۴ اسلب ترک محور تهران کرج به طول تقریبی ۱۶۰۰۰ مترراه آهن جمهوری اسلامی ( بالاست )درحال اجرا
روسازی مسیر تونل های فاز دو خط یک قطار شهری شیراز
( حد فاصل خروجی دپوی مرکزی تا انتهای ایستگاه جانبازان )
سازمان قطار شهری شیرازدرحال اجرا
اجرای روسازی و اسلب تراک پیش ساخته ایستگاه راه آهن اراکراه آهن جمهوری اسلامی ناحیه اراکدرحال اجرا
اجرای روسازی و تامین ادوات و ماشین آلات بخش جنوبی خط ۶ متروی تهرانشرکت آهابدر حال اجرا