شرکت تدبیر عمران جم علاوه بر حوزه های اصلی کار خود ، شامل احداث خطوط ریلی ، تعمیر و نگهداری خطوط ریلی و ابنیه فنی مترو ، تولید تراورس و قطعات بتنی و احداث ساختمان های مسکونی ، اداری و صنعتی در سایر زمینه های مرتبط به شرح ذیل نیز فعالیت می نماید :

الف – واردات ریل و سایر مصالح لازم جهت اجرای خطوط ریلی مورد استفاده در روزسازی خطوط متروی تهران ، توسط این شرکت ، وارد شده است .

ب – تامین کلیه قطعات و مصالح لازم جهت روسازی از طریق جوینت های کاری

ج – نظارت بر اجرای پروژه های علائم و ارتباطات و سیگنالینگ و تعمیر واگن های باری و مسافری

ه – ساخت تراک میکسر ریلی جهت اجرای بتن اسلب ترک به روش درجا

و – تحقیق و توسعه جهت اسلب ترک های پیش ساخته و توسعه نرم افزارهای تخصصی