در کنار فعالیت های جاری و ارائه خدمات مهندسی طراحی ، نظارت و اجرا ، این شرکت همواره تاکید بر بروزرسانی ، دسترسی به آخرین استاندارها ، تالیف و ترجمه آخرین ویرایش کتب فنی تخصصی و ارائه مقالات علمی ، طرح های توجیهی و خدمات مشاوره ای توسط کارشناسان و مسئولین بخش های مختلف خود دارد . فهرست بخشی از برخی از کتب انتشار یافته توسط کارشناسان این شرکت به شرح ذیل می باشد .

آ – دانشنامه مهندسی خط راه آهن ( ترجمه ) –  دکتر س . محمد زاده ، مهندس م . یلداشخان

ب – اصول اجرایی مهندسی راه آهن ( ترجمه ) – دکتر س . محمد زاده ، مهندس م . یلداشخان

پ – اصول مهندسی خط راه آهن ( ترجمه ) دکتر س . محمد زاده ، مهندس م . یلداشخان

ج – مدیریت ترافیک و شبیه سازی  ( ترجمه ) دکتر س . محمد زاده ، مهندس م . یلداشخان

چ – راهنمای طراحی ایستگاه های راه آهن (تالیف) مهندس م . یلداشخان