• اهم پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرای حوزه تعمیر و نگهداری

 

نام پروژهکارفرماوضعیت پروژه
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( سال ۹۲ – ۹۱ )شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهخاتمه یافته
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه خط ۲ متروی تهران و پایانه های غرب و شرق ( سال ۹۲ – ۹۱ )شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهخاتمه یافته
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( سال ۹۳ – ۹۲ )شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهخاتمه یافته
تعمیر و نگهداری علائم محور بندر عباسشرکت مهندسین مشاور راه آهن متراخاتمه یافته
تعمیر واگن های مسافریشرکت مهتاب سیر جمخاتمه یافته
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( ۹۴ – ۹۳ )شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهدرحال اجرا
 تعمیر و نگهداری فاز ۱ خط ۱ قطار شهری شیرازقطار شهری شیرازدر حال اجرا