• اهم پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرای حوزه تعمیر و نگهداری
نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( سال ۹۲ – ۹۱ ) شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه خاتمه یافته
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه خط ۲ متروی تهران و پایانه های غرب و شرق ( سال ۹۲ – ۹۱ ) شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه خاتمه یافته
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( سال ۹۳ – ۹۲ ) شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه خاتمه یافته
تعمیر و نگهداری علائم محور بندر عباس شرکت مهندسین مشاور راه آهن مترا خاتمه یافته
تعمیر واگن های مسافری شرکت مهتاب سیر جم خاتمه یافته
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( ۹۴ – ۹۳ ) شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه خاتمه یافته
 تعمیر و نگهداری فاز ۱ خط ۱ قطار شهری شیراز قطار شهری شیراز خاتمه یافته