رزومه افراد کلیدی شرکت تدبیر عمران جم

  مدیر عامل شرکت : مهندس  سید حسن موسوی نژاد

  معاون اداری و مالی شرکت : مهندس محمد امینی

  معاون فنی و اجرایی : –

  اعضای هیات مدیره شرکت : مهندس سید حسن موسوی نژاد (  مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره )
مهندس حبیب رنجبر ( عضو هیئت مدیره )
مهندس آرش طاهریان ( رئیس هیات مدیره )