رزومه افراد کلیدی شرکت تدبیر عمران جم

  مدیر عامل شرکت : مهندس  سیروس جعفری

  معاون اداری و مالی شرکت : مهندس محمد امینی

  معاون فنی و اجرایی : مهندس ایرج علیمی

  اعضای هیات مدیره شرکت : مهندس سید حسن موسوی نژاد ( رئیس هیات مدیره )
مهندس سیروس جعفری ( نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل)
مهندس آرش طاهریان ( عضو هیات مدیره )