رزومه افراد کلیدی شرکت تدبیر عمران جم

  مدیر عامل شرکت : مهندس  سید حسن موسوی نژاد

  معاون اداری و مالی شرکت : مهندس محمد امینی

  معاون فنی و اجرایی : –

  اعضای هیات مدیره شرکت : مهندس سید حسن موسوی نژاد (  مدیر عامل و عضو هیات مدیره )
دکتر احمد خدایی ( رئیس هیات مدیره)
مهندس حبیب رنجبر ( عضو هیئت مدیره )
مهندس قاسم عبدالهی سروی ( نائب رئیس هیات مدیره)
مهندس علیرضا نیلفروش زاده ( عضو هیات مدیره)