رزومه افراد کلیدی شرکت تدبیر عمران جم

  مدیر عامل شرکت : مهندس  سید حسن موسوی نژاد

  معاون اداری و مالی شرکت : مهندس محمد امینی

  معاون فنی و اجرایی : رامین افراز

  اعضای هیات مدیره شرکت : مهندس سید حسن موسوی نژاد (  مدیر عامل و عضو هیات مدیره )
دکتر احمد خدایی (رئیس هیات مدیره)
مهندس سید حسن رسولی (نائب رئیس هیات مدیره)