پروژه های خاتمه یافته حوزه ریلی

  اهم پروژه های خاتمه یافته در حوزه ریلی شرکت تدبیر عمران جم به صورت جدول زیر می باشد . نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه اجرای روسازی فاز اول بخش میانی خط ۳ متروی تهران ( حدفاصل قبل از ایستگاه چهارراه ولیعصر تا بعد از ایستگاه بهشتی ) شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

پروژه های شرکت, خطوط ریلی