پروژه های در حال اجرا حوزه ریلی

اهم پروژه های در حال اجرا در حوزه ریلی شرکت تدبیر عمران جم به صورت جدول زیر می باشد . نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه روسازی و ریلگذاری فاز اول بخش شمالی خط ۳ متروی تهران ( به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر ) – شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) درحال

پروژه های شرکت, خطوط ریلی